woensdag, 27 mei 2020 09:05

NOW 2.0 nieuwe regelingen per 1 juni 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) wordt verlengd.

Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die getroffen zijn door de coronamaatregelen ook een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de periode juni, juli en augustus. De verlenging van de NOW maakt deel uit van het Noodpakket 2.0 dat op 20 mei is gepubliceerd. De ‘nieuwe’ NOW kent wel een aantal aanvullende voorwaarden.

In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rijtje,

Doel van NOW 2.0: banen behouden en voorbereiden op ander werk

Baanbehoud blijft ook in de nieuwe NOW-regeling het belangrijkste doel, ook stuurt het kabinet aan op ontwikkeling en scholing voor medewerkers waarvoor bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Nu veel werknemers minder uren werken of soms zelfs helemaal thuis zitten, vraagt het kabinet van bedrijven die NOW aanvragen dat zij zich gaan inspannen om hun personeel te laten omscholen of bijscholen. Deze omscholing of bijscholing is nodig omdat de arbeidsmarkt is veranderd en gaat veranderen. Werkgevers moeten hun personeel de kans bieden om zich hier op voor te bereiden, door tijd beschikbaar te stellen in de uren die door de coronacrisis zijn vrijgevallen en medewerkers middelen aan te bieden. De inspanningsverplichting geldt vanaf 6 juli voor alle bedrijven die NOW aanvragen. Het kabinet zal bedrijven ondersteunen in deze scholings- en ontwikkelambitie met een extra crisispakket, dat de naam krijgt ‘NL Leert door’.

Dit crisispakket komt eind juli en gaat steun bieden aan mensen die hun werk als gevolg van de crisis (dreigen te) verliezen.

Aanvullende voorwaarden NOW 2.0

De NOW wordt verlengd, zodat ondernemers die meer dan 20% omzetverlies verwachten ook voor de maanden juni, juli en augustus een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen via de NOW 2.0

Aan de tegemoetkoming stelt het kabinet wel aanvullende voorwaarden.

 • Een bedrijf dient bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019.
  • Let op: deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
 • De NOW 2.0 introduceert een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door tijd beschikbaar te stellen aan werknemers en middelen te verschaffen voor bij- of omscholing.  De scholing is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever wel.

In NOW 2.0 vervalt ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag

Het doel van de NOW 2.0 blijft om zo veel mogelijk banen te behouden. Toch heeft het kabinet besloten dat indien alsnog voor medewerkers een ontslagaanvraag wordt gedaan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen, bij de afrekening de subsidie niet langer voor 150% maar voor 100% wordt gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Dit heeft betrekking op ontslagaanvragen in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020. De ‘boete’ van 50% bovenop de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd komt in de NOW 2.0 te vervallen.

De verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven onverlet van kracht. Ingeval de WMCO van toepassing is, moeten bedrijven gedurende een periode van vier weken overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. De aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbonden is gedaan.

Opslag

De laatste verandering van de NOW 1.0 naar de NOW 2.0 is dat de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze verhoging vindt plaats om werkgevers te ondersteunen in andere kosten naast de loonkosten.

Welke bedrijven kunnen NOW 2.0 aanvragen?

Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen ook voor de maanden juni, juli en augustus bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming blijft hetzelfde: maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

De uitvoering van de regeling blijft ook ongewijzigd: werkgevers die een aanvraag indienen bij het UWV om NOW 2.0 te ontvangen, committeren zich om het loon van hun werknemers 100% door te betalen. Het UWV zal een voorschot van 80% van het bedrag verstrekken.

Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Werkgevers die ook de eerste keer al een beroep deden op de NOW, kunnen opnieuw een aanvraag indienen. Ook werkgevers die voor het eerst aanvragen, komen vanzelfsprekend in aanmerking voor een tegemoetkoming als ze voldoen aan de voorwaarden.

 
Het volledig pakket kunt u nalezen op de site van de rijksoverheid NOW 2.0

Timmermans Verzekeringen Logo

  • Adres

   Mathildastraat 48
   4901 HC Oosterhout
   Nederland

   0162-427528
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Ma – Vr: 08:30 – 17:00

   Social Media